KOMUNIKAT !!!

W związku z wprowadzonymi przez Władze Rzeczypospolitej Polskiej działaniami profilaktycznymi ograniczającymi rozprzestrzenianie się koronawirusa, od dnia 13.03.2020 r. Kryta Pływalnia FALA oraz wszystkie obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z siedzibą w Nowej Wsi zostają zamknięte DO ODWOŁANIA.


REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH

„MOJE BOISKO ORLIK 2012”

 

1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „MOJE BOISKO ORLIK 2012”orlik1

2. Administratorem kompleksu boisk sportowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku zs. w Nowej Wsi.

3. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu.

4. Boiska są czynne w następujących terminach:

a) planowe zajęcia szkolne dla uczniów szkół z terenu Gminy Trzebownisko w okresie roku szkolnego-uczniowie korzystają z boisk na odpowiedzialność nauczyciela-opiekuna grupy- poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00,

b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych-poniedziałek – piątek godz.16.00 – 22.00 i sobota - niedziela godz. 14.00 – 22.00.

5. W miesiącach grudzień-marzec pierwszeństwo korzystania mają kluby sportowe pod warunkiem korzystnych warunków atmosferycznych i wcześniejszej rezerwacji.

6. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

7. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do wpisywania się do „Rejestru użytkowników” prowadzonego przez instruktora sportu.

8. Rezerwacji korzystania z boiska dokonuje się u instruktora sportu. Rezerwacja może być dokonana na okres 1 miesiąca. Przedłużenia dokonuje się do 25-go dnia miesiąca na miesiąc kolejny. Pierwszeństwo korzystania mają grupy w kolejności, które korzystały w poprzednim miesiącu w tym samym terminie. Warunkiem rezerwacji jest wypełnienie druku rezerwacji ( imię i nazwisko, pesel, numer telefonu, dzień, miesiąc i godzina rezerwacji). Druk rezerwacji stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. Nieusprawiedliwiona nieobecność zarezerwowanego terminu automatycznie zrywa rezerwację.

9. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt 10a (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z  małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,

c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, wnoszenia jedzenia oraz żucia gumy, (napojów chłodzących nie można spożywać na płytach boiska),

f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,Orlik 5971

g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,

h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

i) przebywanie na terenie osobom poniżej 18 roku życia bez opieki osoby dorosłej,

j) wprowadzania zwierząt,

k) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu.

11. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt 9 i 10 korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może:

a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,

b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,

c) nakazać opuszczenie terenu boisk.

12. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.

13. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

14. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do uwag instruktora sportu.

15. Administrator kompleksu boisk zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć na boiskach w przypadku:

- złych warunków atmosferycznych (okres zimowy-zaśnieżenie, oblodzenie),

- organizowania imprez sportowo-rekreacyjnych,

- prac konserwatorskich i remontowych.

16. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty oraz inne rzeczy stanowiące własność użytkowników.

17. W całym kompleksie boisk obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zasad BHP.Orlik 5951

18. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu.

INFORMACJE I REZERWACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD NUMEREM TELEFONU: 725 250 164

Pobierz: Regulamin krzystania z kompleksu boisk Orlik.pdf

Pobierz: Rezerwacja.pdf

 

LOGIN
www.netica.pl
Login
Hasło

Odzyskaj hasło              Odzyskaj login